Arhitektura

  Na podlagi projektne naloge projektant v projektni dokumentaciji zajame načrte, tehnične opise in poročila, izračune, risbe in druge priloge, ki določajo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

  Sestavni del projektne dokumentacije so:

  • idejna zasnova, (grafični prikaz in opis nameravane gradnje, namen: pridobitev projektnih pogojev, vsebuje prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s pripadajočimi podatki),
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:
   • vsebina: splošni podatki o objektu, soglasja, prikaz umestitve v prostor, arhitekturni načrti, elaborati,
   • namen: na podlagi dokumentacije v DGD je upravnemu organu omogočeno da ugotovi ali so izpolnjeni formalni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in s tem dovoljenje za gradnjo objekta,
  • projekt za izvedbo (dopolnjen DGD s podrobnimi načrti in detajli),
  • projekt izvedenih del (dopolnjen PZI s prikazom vseh odstopanj izvedenih del od DGD in PZI),
  • načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (opažni načrti, načrti rušitev),
  • statični izračuni konstrukcij,
  • izračun gradbene fizike,
  • priprava popisa del,
  • svetovanje, investitorju pri pogajanjih in pripravi pogodb.

  IZP

  Idejna zasnova

  IZP

  Pri idejni zasnovi arhitekt poišče najprimernejšo varianto glede na želje stranke, zahteve prostorskega plana in druge tehnične zahteve.

  DGD

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje

  DGD

  Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je skupek tehničnih opisov in podatkov ter elaboratov, utemeljitev, mnenj in pojasnil, ki opišejo predvideno gradnjo na način, da lahko upravni organ ugotovi skladnost in izda gradbeno dovoljenje.

  PZI

  Projektna dokumentacija

  PZI

  Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

  Arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti.

  Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

  Diming.si